مقررات کالای همراه مسافر

طبق ماده ۳۱آئين نامه اجرايی مقررات صادرات و واردات :

مسافران ايرانی و غير ايرانی که از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به کشور وارد می شوند علاوه بر اسباب سفر و اشياء شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غير تجاری بودن ازپرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی معاف است، ميتوانند ارسال يک بار کالا به ارزش حد اکثر ۸۰ دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد وترخيص نمايند ، مشروط بر اينکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند .

 

تبصره۱- تشخيص مصاديق لوازم شخصی با گمرک ايران ميباشد .
تبصره۲- کالاهای که بر اساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت بازرگانی ( موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات ) قابل ترخيص نباشند مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

مقررات کالاهای همراه مسافر(خروجی)

براساس ماده ۳۲ آئين نامه اجرايی قانون صادرات و واردات ، مسافرين خروجی اعم از اينکه ايرانی باشند يا خارجی ميتوانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی خود ( در حد متعارف و غير تجاری )کالاهای مشروحه ذيل را همراه خود خارج نمايند :

۱- کالاهای ايرانی (صنايع دستی و مصنوعات )به هر ميزان مشروط بر اينکه جنبه تجاری نداشته باشد .
    خروج انواع کالاهای خارجی فقط تا سقف ارزش ۱۶۰ دلار مجاز است .
۲- پسته به ازای هر جلد گذرنامه ۱۰ کيلو گرم و زعفران ۱۰۰ گرم
    همراهان نميتوانند زعفران يا پسته حتی به مقدار مجاز همراه داشته باشند .
    مسافران کشورهای عراق ، عربستان سعودی و سوريه نميتوانند پسته و زعفران همراه داشته باشند .
۳- فرش دستباف همراه مسافر تا سقف بيست متر مجاز بوده و محدوديتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت .
تبصره - خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد کشورهای عراق ، سوريه و عربستان سعودی ممنوع ميباشد.
    خروج فرش دستباف به همراه مسافر به کشور امارات متحده عربی و ساير کشورهای حوزه خليج فارس در سقف مندرج (بيست متر ) بلا مانع است.
    خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهای هوايی از مرزهای زمينی و دريايی مجاز ميباشد .
۴ - زيورآلات ، جواهرات و اشياء ساخته شده از طلا بدون نگين هر نفر به میزان ۱۵۰ گرم و ظرف ساخته شده از نقره بدون نگين هر نفر ۳ کیلو گرم .

استفاده از كانالهاي سبز و قرمز گمرك :

كانال سبز

مسافراني مي‌توانند از مسير كانال سبز عبور نمايند كه :

الف ) هيچيك از كالاهاي زير را همراه نداشته باشند :

۱- اسلحه و مهمات، مواد منفجره و محترقه
۲- صفحه (‌ديسكت و نوار اعم از صوتي و تصويري )
۳- كتب و نشريات مخالف نظم و عفت عمومي و شئون ملي و مذهبي كشور
۴- دستگاههاي فرستنده و تلفن بي‌سيم
۵- بذر و قلمه، پياز گل و اجراء نباتي
۶- آلات قمار
۷- مشروبات الكلي
۸- مواد مخدر

ب)‌ اولين سفر در سال جاري بوده و يا در سفرهاي قبلي از معافيت مسافري هيچگونه استفاده ننموده باشد.

ج)‌ كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد و ارزش اقلام نو (غير مستعمل) آن بيش از ۸۰ دلار براي هر نفر نباشد.

كانال قرمز

كساني از مسير كانال قرمز عبور مي‌نمايند كه :

۱- بيش از يك بار در سال به خارج از كشور مسافرت نموده باشد.
۲- كالاي همراه آنها جنبه تجاري داشته و يا از سقف ارزش قانوني بيشتر باشد.
۳- و يا يكي از اقلام مندرج در رديفهاي هشتگانه مندرج در كانال سبز را داشته باشد.

تبصره۱: استفاده از كانال سبز مانع از آن نخواهد شد كه گمرك اقدام به بازديد كالا ننمايد.
مامورين گمرك مي‌توانند بطور اتفاقي مسافرين كانال سبز را متوقف و اقدام به بازرسي كالاي همراه آنها نمايند. در صورتيكه شرايط عبور كانال سبز را نداشته باشند در اين صورت اظهار خلاف بوده و كالاي قاچاق تلقي مي‌شود.

تبصره ۲: در صورتي كه مسافر هيچ نوع كالايي همراه نداشته باشد و يا از ميزان ۸۰ دلار معافيت خود كالاي كمتري داشته باشد براي اينكه دفعات بعد بتواند از معافيت و يا از باقيمانده معافيت خود استفاده نمايد بايستي از كانال قرمز عبور نمايد تا توسط مامورين گمرك مراتب در گذرنامه مسافر قيد گردد.

تبصره ۳: در صورتيكه در گذرنامه مسافر مطلبي مبني براستفاده نكردن از معافيت مسافري قيد نشده باشد. در حكم استفاده كامل از معافيت مسافري تلقي مي‌گردد.
هرگاه گمرك صلاح بداند در مبادي ورودي و يا خروجي از مسافر مي‌خواهد اظهارنامه‌اي را كه به او ارائه ميشود تنظيم و تسليم دارد تا گمرك براساس اظهار كتبي صاحب كالا (‌مسافر) به بازديد محموله او اقدام نمايد.

در بازرسي لوازم همراه مسافر اگر لوازم موجود با اظهار مسافر مغايرت داشته باشد آن دسته از كالاهايي كه اظهار نشده و يا خلاف واقع اظهار شده مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.
اگر كانال سبز يا قرمز در گمرك ورودي باشد مي‌بايستي از كانال قرمز عبور نمايد، چنانچه از معافيت مسافري استفاده نمي‌كند و يا قسمتي از معافيت خود را استفاده مي‌نمايد در گذرنامه‌اش قيد گردد تا بتواند در موقع ترخيص بار فريت خود از معافيت و يا مانده معافيت خود استفاده نمايد.

مقررات کالای همراه مسافر

طبق ماده ۳۱آئين نامه اجرايی مقررات صادرات و واردات :

مسافران ايرانی و غير ايرانی که از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به کشور وارد می شوند علاوه بر اسباب سفر و اشياء شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غير تجاری بودن ازپرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی معاف است، ميتوانند ارسال يک بار کالا به ارزش حد اکثر ۸۰ دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد وترخيص نمايند ، مشروط بر اينکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند .
تبصره۱- تشخيص مصاديق لوازم شخصی با گمرک ايران ميباشد .

تبصره۲- کالاهای که بر اساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت بازرگانی ( موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات ) قابل ترخيص نباشند مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

مقررات کالاهای همراه مسافر(خروجی)

براساس ماده ۳۲ آئين نامه اجرايی قانون صادرات و واردات ، مسافرين خروجی اعم از اينکه ايرانی باشند يا خارجی ميتوانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی خود ( در حد متعارف و غير تجاری )کالاهای مشروحه ذيل را همراه خود خارج نمايند :

۱- کالاهای ايرانی (صنايع دستی و مصنوعات )به هر ميزان مشروط بر اينکه جنبه تجاری نداشته باشد .
    خروج انواع کالاهای خارجی فقط تا سقف ارزش ۱۶۰ دلار مجاز است .
۲- پسته به ازای هر جلد گذرنامه ۱۰ کيلو گرم و زعفران ۱۰۰ گرم
    همراهان نميتوانند زعفران يا پسته حتی به مقدار مجاز همراه داشته باشند .
    مسافران کشورهای عراق ، عربستان سعودی و سوريه نميتوانند پسته و زعفران همراه داشته باشند .
۳- فرش دستباف همراه مسافر تا سقف بيست متر مجاز بوده و محدوديتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت .
    تبصره - خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد کشورهای عراق ، سوريه و عربستان سعودی ممنوع ميباشد.
    خروج فرش دستباف به همراه مسافر به کشور امارات متحده عربی و ساير کشورهای حوزه خليج فارس در سقف مندرج (بيست متر ) بلا مانع است.
    خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهای هوايی از مرزهای زمينی و دريايی مجاز ميباشد .
۴ - زيورآلات ، جواهرات و اشياء ساخته شده از طلا بدون نگين هر نفر به میزان ۱۵۰ گرم و ظرف ساخته شده از نقره بدون نگين هر نفر ۳ کیلو گرم .

استفاده از كانالهاي سبز و قرمز گمرك :

كانال سبز

مسافراني مي‌توانند از مسير كانال سبز عبور نمايند كه :

الف ) هيچيك از كالاهاي زير را همراه نداشته باشند :

۱- اسلحه و مهمات، مواد منفجره و محترقه
۲- صفحه (‌ديسكت و نوار اعم از صوتي و تصويري )
۳- كتب و نشريات مخالف نظم و عفت عمومي و شئون ملي و مذهبي كشور
۴- دستگاههاي فرستنده و تلفن بي‌سيم
۵- بذر و قلمه، پياز گل و اجراء نباتي
۶- آلات قمار
۷- مشروبات الكلي
۸- مواد مخدر

ب)‌ اولين سفر در سال جاري بوده و يا در سفرهاي قبلي از معافيت مسافري هيچگونه استفاده ننموده باشد.

ج)‌ كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد و ارزش اقلام نو (غير مستعمل) آن بيش از ۸۰ دلار براي هر نفر نباشد.

كانال قرمز

كساني از مسير كانال قرمز عبور مي‌نمايند كه :

۱- بيش از يك بار در سال به خارج از كشور مسافرت نموده باشد.
۲- كالاي همراه آنها جنبه تجاري داشته و يا از سقف ارزش قانوني بيشتر باشد.
۳- و يا يكي از اقلام مندرج در رديفهاي هشتگانه مندرج در كانال سبز را داشته باشد.

تبصره۱: استفاده از كانال سبز مانع از آن نخواهد شد كه گمرك اقدام به بازديد كالا ننمايد.
مامورين گمرك مي‌توانند بطور اتفاقي مسافرين كانال سبز را متوقف و اقدام به بازرسي كالاي همراه آنها نمايند. در صورتيكه شرايط عبور كانال سبز را نداشته باشند در اين صورت اظهار خلاف بوده و كالاي قاچاق تلقي مي‌شود.

تبصره ۲: در صورتي كه مسافر هيچ نوع كالايي همراه نداشته باشد و يا از ميزان ۸۰ دلار معافيت خود كالاي كمتري داشته باشد براي اينكه دفعات بعد بتواند از معافيت و يا از باقيمانده معافيت خود استفاده نمايد بايستي از كانال قرمز عبور نمايد تا توسط مامورين گمرك مراتب در گذرنامه مسافر قيد گردد.

تبصره ۳: در صورتيكه در گذرنامه مسافر مطلبي مبني براستفاده نكردن از معافيت مسافري قيد نشده باشد. در حكم استفاده كامل از معافيت مسافري تلقي مي‌گردد.
هرگاه گمرك صلاح بداند در مبادي ورودي و يا خروجي از مسافر مي‌خواهد اظهارنامه‌اي را كه به او ارائه ميشود تنظيم و تسليم دارد تا گمرك براساس اظهار كتبي صاحب كالا (‌مسافر) به بازديد محموله او اقدام نمايد.

در بازرسي لوازم همراه مسافر اگر لوازم موجود با اظهار مسافر مغايرت داشته باشد آن دسته از كالاهايي كه اظهار نشده و يا خلاف واقع اظهار شده مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.
اگر كانال سبز يا قرمز در گمرك ورودي باشد مي‌بايستي از كانال قرمز عبور نمايد، چنانچه از معافيت مسافري استفاده نمي‌كند و يا قسمتي از معافيت خود را استفاده مي‌نمايد در گذرنامه‌اش قيد گردد تا بتواند در موقع ترخيص بار فريت خود از معافيت و يا مانده معافيت خود استفاده نمايد.

Top