اخذ كليه مجوزها و گواهي هاي قانوني لازم جهت ترخيص كالا

باسلام و احترام

اخذ كليه مجوزها و گواهي هاي قانوني لازم جهت ترخيص كالاهاي ورود موقت برا ي پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ پيرو بخشنامه شماره 251098/92- 113/ 14/71/558مورخ92/12/20 اين معاونت و بخشنامه شماره 22788/93/1131/73/53 مورخ 93/2/14 مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه و با عنايت به اعلام برخي مشكلات موجود در گمركات اجرايي و از آنجايي كه حفظ سلامت عمومي جامعه از اولويت هاي گمرك ج.ا.ا. ميباشد لازم است مستند

به ماده 127 ق.ا.گ. در هنگام ورود و ترخيص كالاهايي كه به نوعي با سلامت جامعه در ارتباط ميباشند(خصوصا اقلام خوراكي )به ويژه تحت رويه ورود موقت براي پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ.، مجوز ها و گواهي هاي لازم از سازمان هاي ذيربط منجمله سازمان ملي استاندارد ايران ،وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،سازمان حفظ محيط زيست،سازمان انرژي اتمي و...بر اساس مقررات مربوطه اخذ گردد. لذا مقتضي است دستور فرماييدضمن اقدام در خصوص موضوع ، مراتب را به كليه واحدهاي تابعه نيز ابلاغ نمايند.بديهي است مسووليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده ناظرين و مديران محترم گمركات اجرايي خواهد بود.

Top